Obróbka metali to cała grupa pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, które wyko­nuje się w celu zmiany para­me­trów metali. Zmia­nie ule­gają wła­ści­wo­ści che­miczne i fizyczne, kształt oraz wymiary metali. Poni­żej przed­sta­wimy pod­sta­wowe pro­cesy i potrzebne maszyn.

wtorek, 30 sierpień 2022 11:09

Trzy rodzaje trzewików ochronnych

Uwzględniając wymogi BHP, praca w warunkach zwiększających ryzyko wystąpienia urazu wymaga wyposażenia pracowników w odpowiedni rodzaj obuwia ochronnego