wtorek, 30 sierpień 2022 11:56

Pro­ces obróbki metalu i wyko­rzy­sty­wane maszyny

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
maszyny do obróbki metalu maszyny do obróbki metalu pixabay

Obróbka metali to cała grupa pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, które wyko­nuje się w celu zmiany para­me­trów metali. Zmia­nie ule­gają wła­ści­wo­ści che­miczne i fizyczne, kształt oraz wymiary metali. Poni­żej przed­sta­wimy pod­sta­wowe pro­cesy i potrzebne maszyn.

 

Pod­sta­wowe rodzaje obróbki metali

Obróbka metali to sze­reg pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, który dzie­limy w zależ­no­ści od rodzaju metalu i metody jego obra­biani.

Obróbka mechaniczna skra­wa­niem, czyli narzę­dziami skra­wa­ją­cymi nada­jemy przedmio­tom wyma­gane kształty, roz­miary oraz powierzch­nię poprzez usu­wa­nie nadmiaru mate­riału.

Skra­wa­nie możemy podzie­lić na pod­sta­wowe pro­cesy, jak:

 • frezowanie;

 • struganie;

 • szlifowanie;

 • wiercenie;

 • wyta­cza­nie.

Obróbka pla­styczna, pod­czas któ­rej kształ­tu­jemy lub dzie­limy mate­riał, zmie­niamy jego wła­sno­ści, struk­turę i powierzch­nię za pomocą odkształ­ce­nia pla­stycz­nego.

Obróbkę pla­styczną dzie­limy na takie pro­cesy jak:

 • ciągnienie;

 • gięcie;

 • kucie;

 • tłoczenie;

 • wal­co­wa­nie.

Obróbka cieplna to pro­ces wyko­rzy­stu­jący wysoką tem­pe­ra­turę, która zmie­nia w sta­nie sta­łym struk­turę sto­pów, czyli ich wła­sno­ści fizyczne i mecha­niczne.

Obróbka che­miczna to che­miczne lub fizykoche­miczne oddzia­ły­wa­nie na powierzch­nię sta­lo­wych ele­men­tów.

Poszczególna obróbka metalu jest często łączona w róż­nych pro­cesach pro­duk­cyj­nych w celu polepszenia właściwości materiału.

Maszyny do obróbki metalu

Uzy­ska­nie wyma­ganej geo­me­trii i struk­tury przedmiotu wymaga zasto­so­wa­nia spe­cja­li­stycz­nych maszyn i zamo­co­wa­nych w nich odpo­wied­nich narzę­dzi. Pod­czas pro­cesu tech­no­lo­gicz­nego pozwa­lają one na wywar­cie okre­ślo­nego naci­sku na powierzch­nię, a dzięki uzy­ska­nemu wywo­ła­nemu naprę­że­niu wywo­łują trwałe odkształ­ce­nie obra­bia­nego metalu.

Do obróbki mecha­nicznej skra­wa­niem uży­wamy maszyn ste­ro­wa­nych manu­al­nie lub auto­ma­tycz­nie CNC. W nowo­cze­snej linii prze­my­sło­wej uży­wane są naj­czę­ściej auto­maty.

Maszyny prze­zna­czone do mecha­nicznej obróbki skra­wa­niem to:

 • fre­zarki;

 • tokarki;

 • szli­fierki;

 • wier­tarki.

Do obróbki pla­stycz­nej metali uży­wamy takie maszyny jak:

 • cią­garki;

 • gię­tarki;

 • wal­carki;

 • prasy hydrau­liczne;

 • prasy mecha­niczne.

Precyzyjna obróbka metalu

Obecnie znamy bardzo wiele metod obróbki metali. Najczęściej mają one zastosowanie w zakładach bazujących na specjalistycznych procesach technologicznych. Podstawą jest materiał, który chcemy w odpowiedni sposób uformować. Do wykonania przedmiotu dobieramy narzędzia oraz maszyny do obróbki metalu, a następnie przeprowadzamy cały proces produkcyjny.

Końcowy produkt obróbki metalu to gotowy przedmiot przeznaczony do użytkowania.