sobota, 17 luty 2024 15:51

Odprawa emerytalna w prywatnej firmie. Co trzeba wiedzieć?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Odprawa emerytalna w prywatnej firmi Odprawa emerytalna w prywatnej firmi pixabay

Czym jest odprawa emerytalna? Czy można pobrać ją po zakończeniu pracy w prywatnej firmie? Co na temat mówią obowiązujące przepisy? Kto może liczyć na to świadczenie i jakie są różnice w wysokości odprawy w sektorze prywatnym i budżetówce?

 

Odprawa emerytalna w prywatnej firmie. Czy można pobrać ją, gdy stosunek pracy ustał?

Odprawa emerytalna to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikowi w chwili zakończenia jego aktywności zawodowej. Warunkiem jej wypłaty jest rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą ze względu na nabycie prawa do pobierania emerytury lub renty. Orzeczenie Sąd Najwyższy podkreśla, że pomiędzy ustaniem zatrudnienia a nabyciem prawa do odprawy powinien występować związek czasowy.

Odprawa emerytalna – tak jak wszystkie inne świadczenia socjalne – podlega opodatkowaniu. Nie jest jednak obciążona składkami ZUS. Nie ma natomiast znaczenia to, czy pracownik zatrudniony jest w firmie prywatnej, czy też w sektorze publicznym. Do wypłaty odprawy emerytalnej zobowiązany jest każdy pracodawca, o ile pracownik był zatrudniony w oparciu o umowę o pracę i osiągnął wiek emerytalny.

Odprawa emerytalna. Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej?

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z powodu przejścia na emeryturę, odprawa emerytalna powinna wynosić tyle, ile jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika. Jest to zwykle ostatnie "nadprogramowe" świadczenie, jakie otrzymuje pracownik przed przejściem na emeryturę.

Komu przysługuje odprawa pieniężna? Kiedy nie można liczyć na odprawę emerytalną?

Warto pamiętać, że istnieją sytuacje, w których pracownikowi nie przysługuje odprawa emerytalna. Zwolnienie dyscyplinarne pracownika oraz rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika są na pewno najważniejszymi z nich. Pracownicy przechodzący na świadczenie przedemerytalne również nie mogą liczyć na odprawę.

Ile wynosi odprawa emerytalna? Jaka jest odprawa emerytalna nauczyciela, a jaka w sektorze prywatnym?

W Kodeksie Pracy określono, że wysokość odprawy emerytalnej wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika. Niemniej jednak, pracodawca może z własnej inicjatywy ustalić wyższą wysokość odprawy w Układzie Zbiorowym Pracy lub w Regulaminie Wynagradzania. W niektórych przypadkach, np. dla nauczycieli, ustawodawca przewidział ponadto inne zasady obliczania odprawy.

Przepisy antycovidowe z 2020 dały pracodawcom możliwość obniżenia odprawy emerytalnej wypłacanej niektórym pracownikom. Firmy mogą skorzystać z niej, jeśli wysokość odprawy przekroczyłaby dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia w danym czasie. Warto jednak pamiętać, że przepis ten nie powinien być nadużywany, a warunki skorzystania z tej opcji są ściśle regulowane. Jeśli uważamy, że nasza odprawa emerytalna została wypłacona w zbyt małej wysokości, możemy skierować sprawę na drogę sądową.

Komu przysługuje odprawa emerytalna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia? To trzeba wiedzieć

Odprawa emerytalna w prywatnej firmie przysługująca pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do jej pobrania to ważny element polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Jej wysokość może być zróżnicowana w zależności od różnych czynników – przede wszystkim wysokości wynagrodzenia pobieranego przez pracownika. Przechodząc na emeryturę, możemy dzięki niej uzyskać dodatkowe fundusze, które okażą się cennym wsparciem dla naszego domowego budżetu. Warto więc znać swoje prawa i wiedzieć, kiedy, na jakich zasadach oraz, co najważniejsze, w jakiej wysokości, przysługuje nam wypłata tego świadczenia.